Wpływ analizy biznesowej na zarządzanie przedsiębiorstwem

Redakcja

26 marca, 2024
W tym artykule dowiesz się więcej o analizie biznesowej, strategiach oraz o praktyce.

Metody analizy biznesowej

Istnieje wiele metody dokonywania analizy biznesowej: wszystkie różnią się od siebie i każda z nich ma swoje mocne i słabe strony. Większość z nich skupia się jednak na zrozumieniu potrzeb konsumenta, a badania jakościowe pomagają lepiej zrozumieć rynek. Metody jakościowe obejmują:
 • wywiady,
 • studia przypadków,
 • grupy fokusowe,
 • obserwacje
Metody ilościowe obejmują:
 • ankiety,
 • statystyki,
 • analizę danych,
 • prognozowanie
Najpopularniejszą metodą stosowaną na rynku jest Business Intelligence (BI). Jest to połączenie metod analizy ilościowej i jakościowej, które dają wgląd z obu źródeł informacji, aby podejmować lepsze decyzje.

Strategie biznesowe

Strategie biznesowe to plany osiągnięcia celów w określonych ramach czasowych, które można wypracować za pomocą różnych taktyk, takich jak marketing i ustalanie cen. Strategię można realizować za pomocą analityki, która dostarcza firmom informacji o tym, co powinny dalej robić. Strategie biznesowe służą do wymyślania sposobów podejścia do rynku docelowego. W zależności od branży i firmy można stosować różne strategie. Istnieją dwa rodzaje strategii biznesowych: poziom mikro i poziom makro. Strategia biznesowa na poziomie mikro koncentruje się na tym, jak firma zamierza podejść do swojego rynku docelowego i jak wykorzysta swoje zasoby. Strategia biznesowa na poziomie makro to koncepcja zarządzania strategicznego, która obejmuje firmę jako całość. Strategia na poziomie makro zwykle nie jest szczegółowa i dostarcza ogólnych wskazówek dotyczących tego, jak firma powinna rosnąć i rozwijać się.

Diagnoza firmy

Diagnoza biznesowa to proces analizy firmy i identyfikacji mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. Dla każdej firmy kluczowe jest dobre zrozumienie swojej obecnej sytuacji, aby móc podejmować decyzje, które doprowadzą ją do sukcesu. Może pomóc firmom określić, co robią dobrze i co muszą poprawić. Firmy mogą wykorzystywać te informacje do podejmowania strategicznych decyzji dotyczących dalszego podejścia do swojej działalności. Firmy mogą również korzystać z analiz do innych celów, takich jak przeglądanie trendów lub danych rynkowych, aby zobaczyć, jak ich firma wypada na tle innych konkurentów w swojej branży.

Analiza rynku i konkurencji

Badanie rynku pomaga firmom zidentyfikować możliwości rozwoju i nowe produkty w danej branży lub sektorze. Pomaga im określić, na które rynki powinni wejść, a które pozostawić w spokoju. Analiza rynku zazwyczaj wiąże się z zebraniem danych takich jak przychody, koszty, liczba pracowników,
 • Analiza rynku to proces badania rynku w celu określenia najlepszej strategii dla firmy. Analiza rynku pomaga firmom podejmować skuteczne decyzje dotyczące marketingu, działalności i rozwoju produktów.
 • Analiza konkurencji jest ważną częścią analizy rynku, która analizuje mocne i słabe strony konkurentów w celu określenia, w jaki sposób firma może najlepiej z nimi konkurować.

Analiza biznesowa a finanse przedsiębiorstwa

Sytuacja finansowa firmy jest jednym z najważniejszych aspektów dla inwestorów i interesariuszy. Muszą wiedzieć, jak firma radzi sobie finansowo, aby podjąć decyzję, czy powinni zainwestować swoje pieniądze w firmę. Analiza finansowa firmy to proces analityczny polegający na gromadzeniu, kompilowaniu i analizowaniu danych w celu oceny i zrozumienia wyników finansowych podmiotu gospodarczego. Analiza finansowa często obejmuje prognozowanie przyszłych wyników jednostki gospodarczej. Analityk finansowy zazwyczaj korzysta z narzędzi, takich jak arkusze kalkulacyjne, bazy danych i oprogramowanie statystyczne, aby wykonać to zadanie.

Jak przeprowadzić analizę biznesową?

Istnieją różne sposoby prowadzenia analizy biznesowej, w tym:
 1. Wykorzystanie wywiadów z kluczowymi interesariuszami, aby poznać ich punkt widzenia na obecny stan firmy.
 2. Przeprowadzanie ankiet wśród pracowników lub klientów w celu określenia ich opinii na temat wyników firmy w różnych obszarach, w tym zadowolenia klientów, zaangażowania pracowników i tak dalej.
 3. Korzystanie z list kontrolnych w celu zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń, które mogą wpłynąć na wyniki firmy w określonych obszarach, takich jak strategia marketingowa lub zarządzanie operacyjne.
 4. Analizowanie danych finansowych, takich jak przychody i wydatki, w celu zidentyfikowania możliwości poprawy
 5. Przeprowadzanie badań rynkowych w celu zrozumienia, jak dany produkt może się zachowywać

Analiza biznesowa w praktyce

Proces, który pomaga firmom zrozumieć ich mocne i słabe strony jest niezwykle ważny. Daje możliwość podejmowania lepszych decyzji o tym, jak ulepszyć swój biznes. Praktyczne wdrożenie analizy biznesowej to proces, w którym firma wykorzystuje wnioski z analizy biznesowej w celu usprawnienia swojej działalności. Można to zrobić za pomocą różnych środków, w tym planowania strategicznego, przebudowy i rozwoju organizacyjnego. Zastosowanie analizy obejmuje identyfikację możliwości doskonalenia i wdrażania rozwiązań w obszarach takich jak sprzedaż, marketing, finanse, operacje i zasoby ludzkie.

Polecane: